Từ điển Anh - Việt

appendiculate nghĩa là gì, cách dùng từ appendiculate

Nghĩa của từ "appendiculate" theo từ điển Anh - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "appendiculate" trong tiếng Anh - Việt

Tính từ

  • (sinh vật học) có phần phụ
Từ liên quan
  • Từ đồng nghĩa: 
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary