Từ điển Việt - Anh

bốc hơi nghĩa là gì, cách dùng từ bốc hơi

Nghĩa của từ "bốc hơi" theo từ điển Việt - Anh. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "bốc hơi" trong tiếng Việt - Anh

Verb  

  • To evaporate
Từ liên quan
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary