Từ điển Pháp - Việt

bouchonnier nghĩa là gì, cách dùng từ bouchonnier

Nghĩa của từ "bouchonnier" theo từ điển Pháp - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "bouchonnier" trong tiếng Pháp - Việt

Danh từ giống đực

  • thợ làm nút chai
  • người bán nút chai
Từ liên quan
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary