Từ điển Anh - Việt

flat-topped nghĩa là gì, cách dùng từ flat-topped

Nghĩa của từ "flat-topped" theo từ điển Anh - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "flat-topped" trong tiếng Anh - Việt

Adjective

  • có mặt trên phẳng
Từ liên quan
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary