Từ điển Việt - Việt

khô mộc nghĩa là gì, cách dùng từ khô mộc

Nghĩa của từ "khô mộc" theo từ điển Việt - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "khô mộc" trong tiếng Việt - Việt

version="1.0"?>
  • Thứ lan bám vào cây khác mà sống.
Từ liên quan
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary