Từ điển Việt - Phap

luận công nghĩa là gì, cách dùng từ luận công

Nghĩa của từ "luận công" theo từ điển Việt - Phap. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "luận công" trong tiếng Việt - Phap

version="1.0"?>
  • déterminer les mérites
    • Luận công sau một chiến dịch
      détermier les mérites après une campagne
Từ liên quan
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary