Từ điển Việt - Anh

nhiên hậu nghĩa là gì, cách dùng từ nhiên hậu

Nghĩa của từ "nhiên hậu" theo từ điển Việt - Anh. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "nhiên hậu" trong tiếng Việt - Anh

 

  • (cũ) Then
    • Có làm nhiên hậu mới có ăn
      To work then to have food to eat
Từ liên quan
  • Từ đồng nghĩa: 
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary