Từ điển Pháp - Việt

otite nghĩa là gì, cách dùng từ otite

Nghĩa của từ "otite" theo từ điển Pháp - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "otite" trong tiếng Pháp - Việt

Danh từ giống cái

  • (y học) viêm tai
Từ liên quan
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary