Từ điển Việt - Anh

phá phách nghĩa là gì, cách dùng từ phá phách

Nghĩa của từ "phá phách" theo từ điển Việt - Anh. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "phá phách" trong tiếng Việt - Anh

Verb  

  • to devastate
Từ liên quan
  • Từ đồng nghĩa: 
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary