Từ điển Việt - Anh

tay nải nghĩa là gì, cách dùng từ tay nải

Nghĩa của từ "tay nải" theo từ điển Việt - Anh. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "tay nải" trong tiếng Việt - Anh

Noun  

  • cloth bag
Từ liên quan
  • Từ đồng nghĩa: 
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary