Từ điển Việt - Anh

thoả chí nghĩa là gì, cách dùng từ thoả chí

Nghĩa của từ "thoả chí" theo từ điển Việt - Anh. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "thoả chí" trong tiếng Việt - Anh

 

  • be satisfied
Từ liên quan
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary